กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวณพัชร ตาปิ๋วเครือ
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)

นายอนุสรณ์  พรมมาเตียม

นางสาวจุไร  บุญใบ

นางสาวพัชริตา  อาจจิน