กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวกรรณิการ์  เสมอ
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)


นางสาวปัญจทรัพย์  ฉิมมาจันทร์


นางสาวพัณณิตา  ศิริ