มอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

มอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
         วันที่ 5 เมษายน 2565 นางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก มอบหมายคณะครู รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ในกำหนดการชำระค่าใช้จ่ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. จึงให้เป็นไปตามระเบียบการชำระเงินและความเรียบร้อยตามระบบ ทั้งนี้
โรงเรียนเหลื่อมเวลาเพื่อลดความแออัด ดังนี้
1.ให้นักเรียนและผู้ปกครองนำผลการตรวจ ATK (ไม่เกิน 48 ชั่วโมง) มาแสดง ณ จุดคัดกรอง
2.ให้นักเรียนเตรียมของใช้ส่วนตัว เช่น ปากกา น้ำยาลบคำผิด เพื่อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ (COVID-19)
3.ให้นักเรียนเตรียมเอกสารในการมอบตัว ดังนี้ (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
1. ใบมอบตัว (โรงเรียนจัดเตรียมให้)
2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ. 1)
3. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน
5. สำเนาทะเบียนบ้านบิดาและมารดาหรือผู้ปกครองนักเรียน
6. สำเนาบัตรประชาชนบิดาและมารดาหรือผู้ปกครองนักเรียน
7. สำเนาสูติบัตร
8. สำเนาเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล (ตนเอง,บิดา,มารดา)
9. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
***************
หมายเหตุ…ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม งานวิชาการ 08-4624-9093 ครูศิริรัตน์ จันธิดาติดต่อสถานศึกษา ธุรการ 0-5553-1524 นางจุฑามาศ กุลกิติเกษ
website:  www.hrpst.ac.th
***************
เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ฯ

You may also like...