รร.เทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2560

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560

         26 มิถุนายน 2560 นางไพเราะ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก มอบหมายนางพิมพ์ภัทร เมืองเชียว รักษาการฯเป็นประธานจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560

        นายปัญญา พุ่มมาก กล่าวว่า การจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึกเป็นกิจกรรมหนึ่ง ในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ซึ่งจัดขึ้นเพื่อ ระลึกถึงคุณงามความดีของ พระสุนทรโวหาร (สุนทรภู่ ) กวีเอกของไทย และกวีเอกของโลก ซึ่งได้จัดต่อเนื่องทุกปี ผู้เรียนมีความสนใจ และได้มีส่วนร่วม กล้าคิดกล้าแสดงออกอย่าง สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง มีความสุข กิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึก จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสอดคล้องกับจุดหมายของการจัดการศึกษาดังกล่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึก ในกิจกรรมวันสุนทรภู่ มีการแข่งขันการตอบปัญหาวันสุนทรภู่ คัดลายมือ แข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทย ประกวดแต่งกลอนสุภาพ ประกวดการอ่านทำนองเสนาะ ประกวดป้ายนิเทศเคลื่อนที่ นิทรรศการกิจกรรมวันสุนทรภู่ และการออกแบบโปสเตอร์วันสุนทรภู่ อย่างต่อเนื่องกัน ทุกปี โดยกำหนดวันที่ 26 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านสุนทรภู่

นายเศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาฯ รายงาน

 

You may also like...