รองนายกเทศมนตรีฯ ประชุมการขอจัดตั้งเครือข่าย รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย

รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ประชุมการขอจัดตั้งเครือข่ายโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
         นายอิงครัตน์ ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด นายพีระ วงค์หมอ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และคณะครูโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประชุมหารือถึงแนวการปฏิบัติตามนโยบาย ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการประชุมการขอจัดตั้งเครือข่ายโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับเกียรติจากของผู้บริหารท้องถิ่นในการนำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยมาช่วยพัฒนารูปแบบและคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และการเข้าร่วมเครือข่ายโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โดยมีโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอดเป็นโรงเรียนเป้าหมายในการประสานความร่วมมือในครั้งนี้
เศรษฐชาติ แหงมงาม งานประชาสัมพันธ์สถานศึกษาฯ

You may also like...