รองนายกเทศมนตรีฯ เยี่ยมสนามสอบโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ

         ดร. เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้นายอิงครัตน์ ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เยี่ยมสนามสอบโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดให้มาการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 โดยนางสาวปรัชญารัตน์ เพ็ชรกำแหง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ต้อนรับรองนายกตรวจเยี่ยมสนามสอบปลายภาค โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด สถานศึกษาให้มีการสอบวัดผลประเมินผลปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยมอบหมายฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดการสอบขึ้น ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้ดำเนินการแล้วเสร็จ จึงมอบหมายคณะครูผู้ปฏิบัติการคุมสอบกำกับดูแลนักเรียนในการสอบครั้งนี้ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย
——————–
เศรษฐชาติ แหงมงาม งานประชาสัมพันธ์สถานศึกษาฯ

You may also like...