รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

วันและเวลาการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

  1. สมัครผ่านออนไลน์ (ไม่ต้องซื้อใบสมัคร) ผ่านเวปไซต์โรงเรียนคลิ๊ก http://www.stmaesod.com/    

ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2564 – 20 เมษายน 2564  โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่กำหนดในระบบ

เมื่อกรอกใบสมัครออนไลน์ และทำการส่งข้อมูลแล้วจะมี เมล ส่งเข้า email ที่นักเรียนกรอกไว้ตอนสมัครซึ่งจะส่งให้ผู้สมัครได้ไม่เกินวันละ 100 คน 

สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้รับเมลตอบกลับ ให้นักเรียนเข้าไปดาวโหลดตามลิงค์

ดาวน์โหลดใบสมัครจากการสมัครออนไลน์

หลักจากที่ผู้สมัครได้รับใบสมัครโดยมีข้อมูลที่ผู้สมัครกรอกครบถ้วนและติดรูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว แล้ว

ให้ผู้สมัครเตรียมหลักฐานเพื่อยื่นประกอบการสมัครตามวันและเวลาที่กำหนด ดังนี้

  • ปพ.1 หรือ ปพ.7
  • สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน
  • สำเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อนักเรียน
  1. สมัครแบบปกติ (ซื้อใบสมัครล่วงหน้าที่โรงเรียน) ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 เมษายน 2564 โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร ตามประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

กำหนดวันและเวลาการรับสมัคร

ยื่นใบสมัคร                 วันที่ ๒๔ – ๒๘ เมษายน 256๔

เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สอบคัดเลือก               วันที่ ๑ พฤษภาคม 256๔

เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

(ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน)

ประกาศผลสอบและรายงานตัว    วันที่ ๖ พฤษภาคม 256๔

เวลา 09.00 – 12.00 น.

มอบตัว                     วันที่ ๙ พฤษภาคม 256๔

เวลา 09.00 – 12.00 น.

สามารถศึกษารายละเอียดการรับนักเรียนแต่ละประเภทได้ตามลิงค์ รายละเอียดการรับนักเรียน

You may also like...