ผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมแสดงความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

ผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมแสดงความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

You may also like...