โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ ฯ จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 65

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ ฯ จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 65
          นางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา เปิดงานกิจกรรมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 อย่างเป็นทางการ โดยนายกิจก่อพงศ์ น้อยเอี่ยม ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวคำรายงาน เนื่องจากในทุก ๆ วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ วงการดาราศาสตร์ และวงการศึกษาของไทย เพราะถ้าย้อนอดีตกลับไปเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 จะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้า 2 ปี ต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดทูนพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย อีกทั้งให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนาประเทศ เป็นการเปิดโลกทัศน์ในด้านความคิดและประสบการณ์ตรงให้แก่นักเรียน
          สำหรับในกิจกรรมทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีมีการแข่งขันทักษะวิชาการการแข่งขันการออกแบบโปสเตอร์ จินตนาการทางวิทยาศาสตร์, การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์, การประกวด Science Show,การวาดภาพ,จรวดขวดน้ำ,สิ่งประดิษฐ์ , ตอบคำถาม ,เครื่องบินพลังยาง ฯลฯ เห็นได้ว่ากิจกรรมดังกล่าวได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการษึกษา เทศบาลนครแม่สอด
*************************
เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ฯ

You may also like...