กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวราภรณ์  ทังดิน
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)


นางสาวศิริรัตน์  จันธิดา


นางสาวเรณู  แก้วนารี

นางสาวศศิประภา  ชลาสินธุ์

นางสาวศศิวิมล  อินทะนนท์

นายพงศกร  บุญนายืน

นางจิตรลดา  ตาละสา


นายเศรษฐชาติ  แหงมงาม


นายพิพัฒพงษ์  ไชยฤทธิ์