ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองฯ จังหวัดตากจับมือสถานศึกษาสังกัดท.นครแม่สอด

ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดตากจับมือสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด
         นางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดเทศบาลนครแม่สอด จับมือศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าฯ ในโครงการพัฒนา “การพัฒนาศักยภาพผู้นำสภานักเรียนเยาวชนจังหวัดตาก” จัดโดยศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดตาก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความ เป็นพลเมืองที่ดี ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย ผศ.คมสันต์ นาควังไทร บรรยายหัวข้อ “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข” “ความเป็นพลเยาวชนกับการเมืองการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”และถอดบทเรียน “พลเมืองเยาวชนกับการเมืองการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”
          ดร.ช่อพฤกษ์ ผิวกู่ กล่าวว่า ด้วยศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดตาก มีภารกิจในการ ส่งเสริมการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในจังหวัดตากในทุกช่วงวัย โดยในป้งบประมาณ 2567 ศูนย์ฯ ได้มี แผนการจัดโครงการอบรมให้แก่โรงเรียน จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการอบรมหัวข้อ “การพัฒนา ศักยภาพผู้นำสภานักเรียนเยาวชนจังหวัดตาก” ให้แก่นักเรียนที่เป็นสภานักเรียน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 และ 2) โครงการอบรมหัวข้อ “การสร้างเยาวชนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในสถานศึกษา” ให้แก่นักเรียน ในสถานศึกษา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ ให้แก่นักเรียนสภานักเรียนในสถานศึกษา และเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให็แก่นักเรียน ในการนี้ ศูนย์ฯ จังหวัดตาก ได้เล็งเห็นว่าสถานศึกษาของท่านมีความพร้อมและมีศักยภาพในการเข้า ร่วมโครงการดังกล่าวตามกำหนดการ โดยการจัดโครงการมีรูปแบบกิจกรรมที่เน้นกิจกรรมกลุ่ม การแสดงออก และการนำเสนอ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะและความตระหนักในลักษณะการเป็นพลเมืองดี 5 ประการ ได้แก่ ความมีเหตุผล ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความมีจิตสาธารณะ โดยมีวิทยากร ผศ.คมสันต์ นาควังไทร อาจารย์ ดร.ช่อพฤกษ์ ผิวกู่ และอาจารย์ณัฐภาณี บัวดี มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คนตลอดโครงการ ณ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
***********************
เศรษฐชาติ แหงมงาม งานประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ฯ

You may also like...