การสอบวัดผลประเมินผลปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2/2565

การสอบวัดผลประเมินผลปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2/2565
          7 มีนาคม 2566 นางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา และงานวิชาการโดยนางสาวศิริรัตน์ จันธิดา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ตรวจเยี่ยมคณะครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในการดำเนินการสอบปลายภาค โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด ให้มีการสอบวัดผลประเมินผลปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยมอบหมายฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดการสอบขึ้น ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2566 เพื่อให้ดำเนินการแล้วเสร็จ จึงมอบหมายคณะครูผู้ปฏิบัติการคุมสอบกำกับดูแลนักเรียนในการสอบครั้งนี้ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยไปตามวัตถุประสงค์การวัดและประเมินผลต่อไป
******************
เศรษฐชาติ แหงมงาม งานประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ฯ

You may also like...