กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางพิมพ์ภัทร  เมืองเขียว
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)


นายณัฐทวี  ปุณณทรัพย์


นายสุชา  กุลกิติเกษ