เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ท่านผู้ล่วงลับ นายโชคชัย วงศ์ใบบุญตระกูล

         โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ท่านผู้ล่วงลับ กรวดน้ำให้กับผู้ล่วงลับให้นายโชคชัย วงศ์ใบบุญตระกูล ผู้ล่วงลับ”สามี”ครูณัฐชนา วงศ์ใบบุญตระกูล
         ณ ศาลาวัดมณีไพรสณฑ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 

 

You may also like...