เช็คเวลาเรียน

คลิกห้องเรียนที่ต้องการเช็คชื่อหรือดูข้อมูลนักเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563เพิ่มการกรอกข้อมูลโดยใส่

“ล” หมายถึง  ลากิจ

“ป” หมายถึง  ลาป่วย

“ข” หมายถึง  ขาดเรียน

“ส” หมายถึง  มาสาย

“H” หมายถึง ลาครึ่งวัน

*หมายเหตุ  “ส” กับ “H” รวมกัน 2 ครั้ง ระบบจะตัดเป็น ขาดเรียน 1 ครั้ง