เทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ สัมภาษณ์ นักเรียนโควต้า

STM009-201703300010

         วันที่  30 มีนาคม 2560 นางไพเราะ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มอบหมายให้นางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการและคณะครู คัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับการศึกษาต่อ จัดสัมภาษณ์ นักเรียนโควต้า ประเภทนักเรียนเรียนดี และความสามารถพิเศษเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้เป็นไปตามความเรียบร้อยของสถานศึกษาจึงจัดให้มีการสัมภาษณ์ นักเรียนโควต้า 2 ห้อง แยกไปตามลักษณะของโควต้า ประเภทเรียนดีและความสามารถพิเศษ ณ ห้องฝ่ายวิชาการสถานศึกษา ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ตามวันเวลาดังกล่าว

นายเศรษฐชาติ แหงมงาม ข่าวประชาสัมพันธ์สถานศึกษา

 

You may also like...