เลือกกิจกรรมชุมนุมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ระบบเลือกกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คำชี้แจง

ให้นักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุมที่นักเรียนมีความประสงค์ที่จะเรียนประกอบด้วย  18  ชุมนุม นักเรียนต้องเลือกเรียนเพียงแค่ชุมนุมเดียวเท่านั้น (นักเรียน ม.4 ที่สมัครนักศึกษาวิชาทหารให้เลือกชุมนุมอื่นและเข้าเรียนรอไปพลางก่อนจนจะประกาศผลการคัดเลือก)

        หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม  “ส่ง” รอจนมีข้อความว่า “นักเรียนได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว” แสดงว่านักเรียนได้เข้าชุมนุมนั้นแล้ว สามารถตรวจสอบโดยคลิ๊ก “ดูการตอบกลับก่อนหน้า” และเลื่อนดูรายชื่อนักเรียนเพื่อปริ้นเพื่อยืนยันการลงทะเบียน

ถ้าขึ้นข้อความว่า  “กิจกรรมชุมนุมที่นักเรียนเลือกมีจำนวนนักเรียนครบตามที่กำหนดปิดหน้านี้แล้วทำการเลือกกิจกรรมชุมนุมอื่น”  แสดงว่านักเรียนไม่สามารถเรียนชุมนุมนี้ได้ให้เลือกชุมนุมใหม่

นักเรียนจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง  และควรตัดสินใจเลือกชุมนุมที่ต้องการให้ดีก่อนที่จะเลือก

*นักเรียนคนใดที่ทำการเลือกชุมนุมมากกว่า 1 ชุมนุม  และไม่ตรงตามเงื่อนไขของชุมนุม จะต้องถูกคัดชื่อออกแล้วให้เลือกใหม่ในภายหลังซึ่งอาจจะทำให้นักเรียนได้เรียนในชุมนุมที่ไม่ต้องการ

เลือกกิจกรรมชุมนุมที่ต้องการ คลิกที่ รายชื่อด้านล่าง

ลำดับ ชื่อกิจกรรม ครูผู้สอน จำนวน
1 นาฏศิลป์ไทย นางพิมพ์ภัทร  เมืองเขียว  สมาชิกที่คัดไว้
2 The voice class นางสาวณพัชร  ตาปิ๋วเครือ  25 คน
3 ห้องสมุด นายอภิรักษ์  ภูชัย  25 คน
4 เยาวชนดีศรีอินทนิล นางสาวจุไร  บุญใบ  ไม่รับเพิ่ม
5 โยธวาทิต นายณัฐทวี  ปุณณทรัพย์  25
6 เจียระไนพลอย นายสุชา  กุลกิติเกษ ม.4 และ ม.5 ไม่จำกัด
7 วอลเลย์บอล นายอนุสรณ์  พรมมาเตียม  20 คน
8 ประดิษฐ์ช่อเข็มกลัดจากธนบัตร นางจิตรลดา  ตาละสา  25 คน
9 สร้างสรรค์ภาพปะติดจากเศษวัสดุเหลือใช้ นายสุทธิพงษ์  คำแก้ว  25 คน
10 ภาษาล้านนาพาเรียนรู้ นายเสน่ห์  สีกาวี  25 คน
11 ออกแบบงานสร้างสรรค์ นายเศรษฐชาติ  แหงมงาม  25 คน
12 class dance นางสาวศิวนาถ ธนะบุญ  25 คน
13 งานใบตอง นางณัฐชนา วงศ์ใบบุญตระกูล  15 คน
14 ภาษาพลาซ่า นางสาวกรรณิการ์  เสมอ  25 คน
15 สุโค่ย Japan นางนริศรา  ซื่อวัฒนะ  25 คน
16 GAT ไทยง่ายนิดเดียว นางสาวปัญจทรัพย์ ฉิมมาจันทร์  25 คน
17 ศิลปะวาดเส้นคนเหมือน นายปราโมทย์  จันทวงษ์  25 คน
18 นักศึกษาวิชาทหาร  

ตรวจสอบรายชื่อ

ระบบปิดในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 21.00 น.

You may also like...