เลือกตั้งสภานักเรียน ท.เฉลิมพระเกียรติฯ 2561

         ตามกิจกรรมโครงการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดเทศบาลนครแม่สอด จัดกิจกรรมขึ้นจากฝ่ายกิจการนักเรียนให้มีการเลือกตั้งแทนสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ที่หมดวาระลงในปีการศึกษานี้จึงจัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 โดยทีมที่ได้รับการเลือกตั้งคือทีมเบอร์ 1

         ดังนั้น  การจัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนขึ้นเพื่อฝึกให้นักเรียนมีภาวะการเป็นผู้นำ มีความรักสามัคคี เข้าใจขั้นตอนการเลือกตั้งอันเป็นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งเพื่อในอนาคตต่อไปจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเป็นเยาวชนที่ดีของชาติบ้านเมือง และเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชนและสังคมสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และมีส่วนร่วมกิจกรรมในการดูแลปกครองภายในโรงเรียน ตามระบอบประชาธิปไตย ให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย โดยให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำ และผู้ตามในระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้อง ดำเนินการให้นักเรียนได้รู้จักและมีประสบการณ์ในการร่วมทำงานเป็นหมู่คณะ โดยยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นและส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน

นายเศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา รายงาน

 

You may also like...