ท.เฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมโครงการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2565

ท.เฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมโครงการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2565
——————————
           นางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษาประธานอำนวยการจัดโครงการเลือกตั้ง โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด จัดกิจกรรมขึ้นจากฝ่ายกิจการนักเรียนให้มีการเลือกตั้งแทนสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ที่หมดวาระลงในปีการศึกษานี้จึงจัดให้มีการเลือกตั้งในปีการศึกษา 2565
          นางสาวศิวนาถ ธนะบุญ หัวหน้าโครงการกล่าวว่า ผู้สมัครในปีการศึกษานี้เข้าร่วมกันทั้งหมด 4 พรรค ทั้งนี้จึงจัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนขึ้นเพื่อฝึกให้นักเรียนมีภาวะการเป็นผู้นำ มีความรักสามัคคี เข้าใจขั้นตอนการเลือกตั้งอันเป็นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งเพื่อในอนาคตต่อไปจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเป็นเยาวชนที่ดีของชาติบ้านเมือง และเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชนและสังคมสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และมีส่วนร่วมกิจกรรมในการดูแลปกครองภายในโรงเรียน ตามระบอบประชาธิปไตย ให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย โดยให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำ และผู้ตามในระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้อง ดำเนินการให้นักเรียนได้รู้จักและมีประสบการณ์ในการร่วมทำงานเป็นหมู่คณะ โดยยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นและส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน
——————————–
นายเศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา

You may also like...