เลือกวิชาเลือก

ระบบเลือกรายวิชาเพิ่มเติม

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คำชี้แจง

ระบบจะเปิดให้เลือกได้ในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ให้นักเรียนเลือกระดับชั้นให้ตรงกับชั้นที่นักเรียนกำลังเรียนอยู่ แล้วเลือกวิชาที่ต้องการเรียนเพียงแค่วิชาเดียวเท่านั้นแล้วจะมีแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูลของนักเรียนซึ่งประกอบด้วย

  • เลขประจำตัวนักเรียน
  • คำนำหน้าชื่อ
  • ชื่อ
  • นามสกุล
  • ชั้นที่กำลังเรียน

นักเรียนจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง  และควรตัดสินใจเลือกวิชาที่ต้องการให้ดีก่อนที่จะเลือก

*นักเรียนคนใดที่ทำการเลือกวิชาเรียนมากกว่า 1 วิชา จะต้องถูกคัดชื่อออกแล้วให้เลือกใหม่ในภายหลังซึ่งอาจจะทำให้นักเรียนได้เรียนในรายวิชาที่ไม่ต้องการ

คลิ๊กเลือกระดับชั้นที่นักเรียนกำลังเรียนอยู่