แข่งขันทักษะวิชาการภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา ประจำปี 2563

แข่งขันทักษะวิชาการภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด แข่งขันทักษะวิชาการภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา ประจำปี 2563

          มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา กล่าวได้ว่าจังหวัดตากเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคเหนือ ที่มีพรมแดนทางทิศตะวันตกติดต่อกับประเทศสหภาพพม่า โดยมี แม่น้ำเมยเป็นพรมแดนกั้น ซึ่งมีระยะทางยาวประมาณ 390 กิโลเมตร และมีระยะทางตลอดแนวชายแดนยาว 580 กิโลเมตร โดยมีอำเภอที่เป็นเขตชายแดน 5 อำเภอ คือ อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด อำเภอท่าสองยาง อำเภอพบพระ และอำเภออุ้มผาง ดังนั้น ภาษาพม่า มีความจำเป็นในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด จากนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล ที่ผลักดันและสนับสนุนให้มีการเปิดการเรียนการสอนภาษาเมียนมา ตามโรงเรียนต่าง ๆ ในประเทศไทย เพื่อเป็นการปรับตัวเข้าสู่ยุคประชาคมอาเซียนซึ่งภาษาเมียนมาเป็นภาษา ต่างประเทศ ที่มีความสำคัญและจำเป็นไม่น้อยไปกว่า ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น

         โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามราชกุมารี เปิดแผนการเรียนศิลป์ภาษา (ภาษาพม่า) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นการพัฒนาศักภาพของผู้เรียน จึงได้นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเมียนมา และส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมเมียนมา และเพื่อสร้างเวทีให้นักเรียนกล้าแสดงออกทางด้านภาษาวัฒนธรรมเมียนมา โดยมีกิจกรรมการแข่งขัน ดังนี้

1. การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาเมียนมา
2. การแข่งขันคัดลายมือภาษาเมียนมา
3. การแข่งขัน ประกวดร้องเพลงภาษาเมียนมา
4. การแข่งขันตอบปัญหา “ใบ้คำปริศนา”
5. การแข่งขันระบำเมียนมา
ตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา ประจำปี 2563
ได้รับรางวัลดังนี้
– รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันระบำเมียนมา
1. นายธนัช จู ม.5/4
2. นางสาวชไมพร ลำปุก ม.5/4
3. นางสาววิชญาพร คำมา ม.5/4
4. นายกฤษณะ จักรอินทร์ ม.4/4
5. นายจักรินทร์ ลือชัย ม.4/4
– รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาเมียนมา
1. นางสาวน้อยหน่า วันทา ม.4/3
และรายการแข่งขันที่เข้าร่วมกิจกรรม
– การแข่งขันตอบปัญญา ใบ้คำปริศนา
1. นางสาวดาวพระศุกร์ วังพลับ ม.6/3
2. นางสาวปิยพร ศรีนาค ม.6/4
3. นางสาวกวินธิดา ประภาธรณ์ ม.5/3
– การแข่งขันประกวดร้องเพลงเมียนมา
1. นายนรินทร์ ตระกูลเจียงตอง ม.6/3
– การแข่งขันคัดลายมือ
1. นางสาวสุภาธิณี แสนคำ ม.5/3
สอนและฝึกซ้อมโดย Mrs. Nanmoemoe Aung
พร้อมคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ผู้ช่วยควบคุมดูแลนักเรียน
——————————-
เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ภาพ/ข่าว

 

You may also like...