แจ้งกำหนดการดำเนินงานของสถานศึกษา ม.4-ม.6

ประชาสัมพันธ์ : แจ้งกำหนดการดำเนินงานของสถานศึกษา ม.4-ม.6

เรื่อง แจ้งกำหนดการดำเนินงานของสถานศึกษา
เรียน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
           ตามที่ทางโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนจนใกล้จะสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถานศึกษา จึงขอแจ้งปฏิทินการดำเนินงาน ดังนี้
          ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ปกครองได้ช่วยกำกับดูแลนักเรียนในการติดตาม ตรวจสอบ ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ตามระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งขอความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมให้นักเรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในระหว่างปิดภาคเรียน

You may also like...