แจ้งปฏิทินการดำเนินงานของสถานศึกษาฯ

แจ้งปฏิทินการดำเนินงานของสถานศึกษาฯ
          โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนจนใกล้จะสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ดังนั้น เพื่อเป็นการ ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถานศึกษา จึงขอแจ้งปฏิทินการดำเนินงาน ดังนี้
          หมายเหตุ…ขอความร่วมมือผู้ปกครองได้ช่วยกำกับดูแลนักเรียนในการติดตาม ตรวจสอบ ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตามระยะเวลาที่กำหนด
**********************

You may also like...