แม่สอด เปิดโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แม่สอด เปิดโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

         นายชาตรี ทองสาริ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.) ประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์กลางการแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว(OTOP) เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

          “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) คือวิสัยทัศน์ที่กำหนด ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล การที่เทศบาลนครแม่สอด ได้ใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในการบริหาร และเร่งรัดให้ส่วนราชการในสังกัดนำโครงการ กิจกรรม มาตรการในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี นำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จัดให้มีโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อสร้างจิตสำนึก ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ

         ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวว่าโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นทั่วโลก และได้กลายเป็นปัญหา ที่มีความสำคัญที่สุดของหลายประเทศ สำหรับประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับปัญหานี้ โดยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กำหนดให้การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล เทศบาลนครแม่สอดจึงนำนโยบายดังกล่าวมาปฏิบัติ โดยบริหารงานยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่เป็นธรรม สะดวก รวดเร็ว ปราศจากความแคลงใจ มีการกำหนดนโยบาย มาตรการในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลนครแม่สอด

         จากโครงการฯจึงได้จัดโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

        เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทราบช่องทางการแจ้งเบาะแส และร่วมกันเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริตขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดทั้ง 20 ชุมชน ได้แก่ คณะกรรมการชุมชน กลุ่มอสม. กลุ่มพัฒนาสตรี และกลุ่มผู้สูงอายุ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ข้าราชการ พนักงานเทศบาลนครแม่สอด คณะผู้บริหาร ปลัดหรือผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 14 ตำบล และคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดทั้ง 5 โรงเรียน รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 คน การจัดโครงการครั้งนี้


 

You may also like...