โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน 63

เทศบาลนครแม่สอด ผอ.กองการศึกษาเปิดโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน 63
         นายพีระ วงค์หมอ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด ประธานการเปิดโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน 63 โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาและตัวแทนเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมม่วงเทพนคร อาคารทิพย์เกษร ณ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด
         นายพีระ วงค์หมอ กล่าวว่า ด้วยกิจการสภาเด็กและเยาวชนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและทักษะทางสังคมประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้นโดยได้มีวัตถุประสงค์ในการวางรากฐานแนวคิด ความรู้ ค่านิยมความเช้าใจในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีคุณค่าให้กับเด้กและเยาวชนสู่การเป็นผู้นำและเพื่อพัฒนากระบวนการทักษะการคิดของเด็กและเยาวชนอย่างเป็นระบบส่งผลให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต โดยมีคณะทีมงานจากกองการศึกษาและทีมงานนันทนาการเยาวชนให้ความรู้และนันทนาการ
นายเศรษฐชาติ แหงมงาม งานประชาสัมพันธ์สถานศึกษาฯ 27/11/2563

You may also like...