ภาคีเครือข่ายจัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่ “มีใบขับขี่”

ภาคีเครือข่ายจัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่ “มีใบขับขี่”
          ขนส่งแม่สอดร่วมสถานศึกษาภาคีเครือข่ายจัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่ “มีใบขับขี่” นางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประธานพิธีเปิดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่ “มีใบขับขี่” โดยนายไพศาล ต๊ะรังสี สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก สาขาอำเภอแม่สอดและทีมงาน “แม่งานจัดโครงการ” คณะวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรแม่สอด วิทยการจากมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์แม่สอด และวิทยากรจากโรงเรียนแม่สอดสอนขับรถครั้งนี้ โดยมีนักเรียนที่สนใจจากโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัด เทศบาลนครแม่สอด นำนักเรียน จำนวน 100 คน เข้าร่วม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดโครงการจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)
           นายไพศาล ต๊ะรังสี หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดตาก สาขาอำเภอแม่สอด กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอันเกิดจากการใช้ รถจักรยานยนต์มีสถิติเป็นอันดับต้นๆได้สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดตาก สาขาอำเภอแม่สอด ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและประโยชน์ของการเสริมความรู้ความเข้าใจด้านกฎจราจร มารยาทในการขับรถและการขับรถอย่างปลอดภัย จึงได้จัดกิจกรรมอบรมเสริมความรู้ ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ภายในสถานศึกษา โดยจัดทำ “โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่” ซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของ ผู้ขับรถจักรยานยนต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้ผู้ใช้ยานพาหนะได้รู้และเข้าใจ ถึงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง เกิดจิตสำนึก ด้านความปลอดภัยทางถนน ส่งผลให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลง ทั้งนี้ นักเรียนนักศึกษาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขับรถ กฎหมายว่าด้วยจักรยานยนต์ ว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก มีวิทยากรจาก สถานีตำรวจภูธรแม่สอด วิทยการจากมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์แม่สอด นอกจากนี้ ในภาคปฏิบัติมีการสาธิตการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้มีความปลอดภัย โดยวิทยากรจากโรงเรียนแม่สอดสอนขับรถ อีกด้วย
************************
เศรษฐชาติ แหงมงาม ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์สถานศึกษา 

You may also like...