เลือกกิจกรรมชุมนุม

ระบบเลือกกิจกรรมชุมนุม

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

คำชี้แจง

ในการเลือกชุมนุมนักเรียนจะมีสิทธิ์เลือกได้แค่ 1 ครั้งเท่านั้น โดยจะต้องใช้ g-mail ลงชื่อเข้าระบบ (นักเรียนทุกคนต้องมี g-mail ของตนเองที่ทางโรงเรียนออกให้)

ให้นักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุมที่นักเรียนมีความประสงค์ที่จะเรียนประกอบด้วย  16  ชุมนุม นักเรียนต้องเลือกเรียนเพียงแค่ชุมนุมเดียวเท่านั้น 

        หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม  “ส่ง” และรอรับเมลจากระบบเพื่อทำการปริ้นใบสมัครเข้าชุมนุมเพื่อยื่นต่อครูที่ปรึกษาชุมนุม 

ถ้ากิจกรรมชุมนุมที่นักเรียนต้องการเลือกไม่มีรายการให้เลือกหมายว่าชุมนุมนั้นมีจำนวนนักเรียนลงทะเบียนครบจำนวนแล้ว  แสดงว่านักเรียนไม่สามารถเรียนชุมนุมนี้ได้ให้เลือกชุมนุมใหม่

นักเรียนจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง  และควรตัดสินใจเลือกชุมนุมที่ต้องการให้ดีก่อนที่จะเลือก

*นักเรียนคนใดที่ทำการเลือกชุมนุมมากกว่า 1 ชุมนุม  และไม่ตรงตามเงื่อนไขของชุมนุม จะต้องถูกคัดชื่อออกแล้วให้เลือกใหม่ในภายหลังซึ่งอาจจะทำให้นักเรียนได้เรียนในชุมนุมที่ไม่ต้องการ นักเรียนที่เรียนนักศึกษาวิชาทหารให้ลงชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร สำหรับนักเรียนที่กำลังรอผลการคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารให้เลือกชุมนุมอื่นรอไปก่อน

เลือกกิจกรรมชุมนุมที่ต้องการ คลิ๊กปุ่ม 

ตรวจสอบรายชื่อหลังจากเลือกชุมนุม

ที่ ชื่อวิชาเลือก จำนวนที่รับได้
1 English Drama 25
2 English is fun 25
3 ผักสวยปลอดสาร 25
4 ห้องสมุด 20
5 อักษรพาที 25
6 เยาวชนดีศรีอินทนิล 20
7 สนุกวิทย์คิดสร้างสรรค์ 25
8 ไม้มงคล 20
9 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 30
10 นาฏศิลป์ 20
11 พฤษาน่ารู้ 20
12 คณิตคิดสนุก 25
13 ครอสเวิร์ด (Crossword Game) 20
14 ศิลปะบนผืนผ้า 30
15 นักศึกษาวิชาทหาร
16 งานเอกลักษณ์ไทย 20