เลือกกิจกรรมชุมนุม

ระบบเลือกกิจกรรมชุมนุม

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

คำชี้แจง

ในการเลือกชุมนุมนักเรียนจะมีสิทธิ์เลือกได้แค่ 1 ครั้งเท่านั้น โดยจะต้องใช้ g-mail ลงชื่อเข้าระบบ (นักเรียนทุกคนต้องมี g-mail ของตนเอง)

ให้นักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุมที่นักเรียนมีความประสงค์ที่จะเรียนประกอบด้วย  19  ชุมนุม นักเรียนต้องเลือกเรียนเพียงแค่ชุมนุมเดียวเท่านั้น 

        หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม  “ส่ง” รอจนมีข้อความว่า “นักเรียนได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว” แสดงว่านักเรียนได้เข้าชุมนุมนั้นแล้ว 

ถ้ากิจกรรมชุมนุมที่นักเรียนต้องการเลือกไม่มีรายการให้เลือกหมายว่าชุมนุมนั้นมีจำนวนนักเรียนลงทะเบียนครบจำนวนแล้ว  แสดงว่านักเรียนไม่สามารถเรียนชุมนุมนี้ได้ให้เลือกชุมนุมใหม่

นักเรียนจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง  และควรตัดสินใจเลือกชุมนุมที่ต้องการให้ดีก่อนที่จะเลือก

*นักเรียนคนใดที่ทำการเลือกชุมนุมมากกว่า 1 ชุมนุม  และไม่ตรงตามเงื่อนไขของชุมนุม จะต้องถูกคัดชื่อออกแล้วให้เลือกใหม่ในภายหลังซึ่งอาจจะทำให้นักเรียนได้เรียนในชุมนุมที่ไม่ต้องการ นักเรียนที่เรียนนักศึกษาวิชาทหารให้ลงชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร สำหรับนักเรียนที่กำลังรอผลการคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารให้เลือกชุมนุมอื่นรอไปก่อน

เลือกกิจกรรมชุมนุมที่ต้องการ คลิ๊กปุ่ม 

ตรวจสอบรายชื่อหลังจากเลือกชุมนุม

ที่ ชุมนุม จำนวนที่รับ(คน) ข้อจำกัดของชุมนุม ครูที่ปรึกษาชุมนุม
1 วอลเลย์บอล 22 นักเรียนชายเท่านั้น นายอนุสรณ์ พรมมาเตียม
2 English Drama Club 22 ชอบภาษาอังกฤษ และกล้าแสดงออก นางสาวณพัชร ตาปิ๋วเครือ
3 ศิลปะบนผืนผ้า 30 นักเรียนที่มีความรักในงานศิลปะ สุชา กุลกิติเกษ
4 ต้นไม้มงคล 25 คนที่มีใจรักในต้นไม้มงคล เศรษฐชาติ แหงมงาม
5 การปะติดเศษวัสดุเหลือใช้และวัสดุจากธรรมชาติ 22 นายสุทธิพงษ์ คำแก้ว
6 ผักสวย ปลอดสาร 22 รับคนที่มีใจรักในการปลูกผักแบบอินทรีย์ นางสาวศิวนาถ ธนะบุญ
7 ผลิตภัณฑ์ Hand Made จากวัสดุเหลือใช้ 22 รักงานประดิษฐ์ จิตรลดา ตาละสา
8 English Project Work 22 ชอบและสนใจภาษาอังกฤษ นางนริศรา ซื่อวัฒนะ
9 หมากกระดาน 22 นักเรียนที่สนใจในเกมหมากรุกไทย หมากฮอต ดุสิต เทพอาวุธ
10 งานเอกลักษณ์ไทย 22 รักงานเอกลักษณ์ไทย นางณัฐชนา วงศ์ใบบุญตระกูล
11 ห้องสมุด 22 รับนักเรียนที่มีนิสัยรักการอ่านและค้นคว้า นายอภิรักษ์ ภูชัย
12 สนุกวิทย์ 22 นักเรียนที่สนใจพัฒนาทักษะและการทดลองทางวิทยาศาสตร์ นายปฏิญาณ จิตร์ลัดดา
13 อักษรพาที 25 รักและสนใจในภาษาไทย ปัญจทรัพย์ ฉิมมาจันทร์
14 นาฎศิลป์ 22 นางพิมพ์ภัทร เมืองเขียว
15 นักศึกษาวิชาทหาร 58 เฉพาะนักเรียนที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด นายสานิตย์ ลอยพอ
16 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 30 ไม่มี นายกิจก่อพงศ์ น้อยเอี่ยม
17 A-MATH 30 นิภากรณ์ ธรรมใจ
18 วงโยธวาทิต 25 ไม่รับคนที่ไม่มีทักษะทางด้านดนตรีมาก่อน
19 เยาวชนดีศรีอินทนิล 15 มีจิตอาสา (เฉพาะนักเรียนที่ครูคัดไว้) นางสาวจุไร บุญใบ

ตรวจสอบรายชื่อหลังจากเลือกชุมนุม