คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี

         คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด

         เจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่น โดยกองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอด ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด จำนวน 181 คน

         ซึ่งการตรวจสุขภาพ จัดเป็นการแพทย์ในสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive medicine) ได้แก่ การตรวจ และการให้คำปรึกษาโรค ตั้งแต่ยังไม่มีอาการ หรือ ยังไม่พบโรค ซึ่งโดยทั่วไป แพทย์มักแนะนำให้มีการตรวจ และให้การปรึกษาปีละครั้ง รวมถึงเป็นการค้นหาโรคเรื้อรังเบื้องต้น ซึ่งโรคดังกล่าว หากตรวจพบตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก อาการจะไม่รุนแรงสามารถดูแลสุขภาพด้วยตนเองได้ หากปล่อยให้เป็นเรื้อรังหรือไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้อง

กิจกรรมการตรวจคัดกรองและประเมินสุขภาพในครั้งนี้ ประกอบด้วย

การตรวจสุขภาพช่องปาก
การตรวจวัดสายตา
การตรวจวัดการได้ยิน
การตรวจภาวะโภชนาการ
การสำรวจและติดตามผลการฉีดวัคซีน

——————————————
ข้อมูล นางนริศรา ซื่อวัฒนะ ฝ่ายอนามัยโรงเรียน
เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ถ่ายภาพ

You may also like...