โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2562

         16/11/2562 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 นางไพเราะ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษากล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุมผู้ปกครอง นายภิรมณ์ ทองคุ้ม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอด ประธานในพิธีพร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษาจำนวน 5 ทุน จากคุณสุวลักษณ์ มีประเสริฐ คุณสุวดี อำไพ ผู้อำนวยการไพเราะ กาญจนสิงห์ กลุ่มเยาวชนดีศรีอินทนิล จากนั้นนายนายภิรมณ์ ทองคุ้ม มอบรางวัลเกียรติบัตร เหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาที่ทำชื่องเสียงให้กับสถานศึกษาและให้โอวาทแนวทางการศึกษากับคณะผู้ปกครอง ครู นักเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2/2562 ครั้งนี้

         นางไพเราะ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษากล่าวว่า  ปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ทดลองปฏิบัติจริง ได้สัมผัสกับประสบการณ์ตรง ในการจัดการศึกษาให้ มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องร่วมมือกันทั้งทางบ้านและโรงเรียน ในการช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญต่อความร่วมมือกันระหว่างบ้านและโรงเรียน จึงจัดให้มีการการประชุมผู้ปกครองนักเรียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและวางแผนร่วมกับทางโรงเรียน ให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายของฝ่ายบริหาร และแนวทางบริหารจัดการของโรงเรียนและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและผู้ปกครอง

         การประชุมผู้ปกครองนักเรียนในครั้งนี้ เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิด เป็นการพบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง โดยจะมีครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรม และเอื้ออำนวยให้ผู้ปกครองได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีและใกล้ชิดกันมากขึ้น อีกทั้งแจ้งแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน ความก้าวหน้าทางการจัดการศึกษา มีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

         ทั้งนี้  เพื่อเป็นการเชื่อมโยงความเข้าใจระหว่างครูและผู้ปกครองซึ่งมีเป้าหมายเดียวกัน คือ การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นแนวทางให้นักเรียนประสบผลสำเร็จในการศึกษา โรงเรียนจึงจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองขึ้นเพื่อรับนโยบาย การพัฒนานักเรียนและโรงเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจอันดีในการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
———————————————
นายเศรษฐชาติ แหงมงาม ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาฯ รายงาน

 

You may also like...