ประชุมกลุ่มย่อยปรับพฤติกรรมนักเรียน ระบบดูแลนักเรียนฯ

         19 ก.พ. 63  ประชุมกลุ่มย่อยปรับพฤติกรรมนักเรียน ระบบดูแลนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

 

You may also like...