การเรียนรู้ที่ยั่งยืน คือการเรียนรู้ให้เกิดผลต่อตนเองและบ้านเมือง (SBMLD)

การเรียนรู้ที่ยั่งยืน คือการเรียนรู้ให้เกิดผลต่อตนเองและบ้านเมือง (SBMLD) จึงมีส่วนสำคัญ

         นางสาวปรัชญารัตน์ เพ็ชรกำแหง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ประธานจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) (โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านคอมพิวเตอร์) ให้กับนักเรียนกลุ่มสนใจ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้รับเกียรติจากนายนพดล พรหมสุวรรณ นางนุชอนงค์ พรหมสุวรรณ เป็นวิทยากร และนายเศรษฐชาติ แหงมงาม ผู้ช่วยวิทยากร นายเศรษฐชาติ แหงมงาม ผู้รับผิดชอบโครงการ ฯ กล่าวว่าในปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของนักเรียนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะโลกในยุคปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนจะต้องพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้รู้ ทันโลก ทันเหตุการณ์ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ดังนั้นการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เรียนรู้ในเนื้อหาวิชาคอมพิวเตอร์จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อจะได้เสริมสร้างให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์ในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้นตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีต่อเนื้อหาวิชาต่อไป

         ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงจัดทำโครงการขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ของนักเรียน ซึ่งเป็นพื้นฐานของนักเรียนในการพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคอมพิวเตอร์ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาตามศักยภาพของนักเรียนและเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านโปรแกรมและทักษะคอมพิวเตอร์ เป็นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านทักษะคอมพิวเตอร์และส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

นายเศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา รายงาน

 

You may also like...