พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2562

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา2562
————————
         ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 25662 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก

         ดร.เทอดเกียรติ กล่าวว่า  ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาทุกคน วันนี้นับว่าเป็นวันสำคัญที่สุดวันหนึ่งในชีวิตของนักเรียน เนื่องจากการศึกษาเป็นการวางรากฐานที่ดี เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับนักเรียน เพื่อให้ให้มีความพร้อมในการที่จะพัฒนาสู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไป วิชาความรู้ถือได้ว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่จะอำนวยประโยชน์ให้แก่นักเรียนในอนาคต แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนเอง หากนักเรียนมีวิชาความรู้มากเพียงไร แต่ขาดความขยันหมั่นเพียร ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีความอดทน ไม่มีความรับผิดชอบ ไม่ปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยและทำนองคลองธรรมแล้ว นักเรียนก็ไม่สามารถใช้วิชาความรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนและประเทศชาติได้

         ในโอกาสนี้ ใคร่ขอให้นักเรียนทุกคนระลึกเสมอว่า นักเรียนเป็นผู้ที่พัฒนาแล้ว มีวิชา ความรู้ และพร้อมที่จะศึกษาในระดับที่สูงต่อไป เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตนเอง ของครอบครัว ของเทศชาติ แต่การที่จะประสบความสำเร็จเพียงไรนั้น นักเรียนต้องมีความหมั่นเพียร มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทนและความรับผิดชอบ

         นางวาสนา เบ้านี รองผู้อำนวยการ รก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวว่าในนามของคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา รู้สึกยินดีและขอขอบพระคุณดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ท่านประธานเป็นอย่างสูง ที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธาน การจัดการศึกษาในปัจจุบัน มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จึงได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาขึ้น เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นแรงจูงใจ กระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต

         โดยโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 119 คน และโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด จำนวน 25 คน ในปีการศึกษา 2562 นี้
—————————————-
เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ภาพ/ข่าว

 

You may also like...