ตรวจความพร้อมและความเรียบร้อยในการสอบปลายภาค

         นางสาวศิริรัตน์ จันธิดา หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ ตรวจความพร้อมและความเรียบร้อยในการสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยมปลายโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดเทศบาลนครแม่สอด สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562

 

You may also like...