กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและวันอำลานักเรียน รุ่น 11

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก  โดยนางวาสนา เบ้านี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ฯ จัดกิจกรรมดำเนินการโครงการจัดปัจฉิมนิเทศและวันอำลานักเรียน ปีการศึกษา 2562 รุ่น 11 ในวันที่ 9 มีนาคม 2563
————————————————–
         นางวาสนา เบ้านี กล่าวว่า  สถานศึกษาได้เน้นการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในทุก ๆ ปีการศึกษาโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ผลิตนักเรียนให้จบการศึกษาภาคบังคับ ชั้นม.6 ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียน ซึ่งจะต้องสำเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในอนาคต ในการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและลูกศิษย์ ซึ่งเคยอบรม สั่งสอนกันมา โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและวันอำลา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 11 ที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้บริหาร และคณะครู ร่วมสร้างขวัญและกาลังใจอย่างพร้อมเพรียง เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียน เสริมสร้างขวัญและกาลังใจให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูกับนักเรียน ให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียนและสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนรุ่นต่อไป
————————————————–
นายเศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา รายงาน

 

You may also like...