24 มีนาคม 2563 งดการสัมภาษณ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศ.โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก

You may also like...