ประกาศเลื่อนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศเลื่อนการรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
——————————————————————–
โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

You may also like...