ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาโรงเรียน ก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปี 2563

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมาย คณะผู้บริหาร สท.นครแม่สอด กองการศึกษา ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาโรงเรียน ก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปี 2563

          ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายนายอิงครัตน์ ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรีฯพร้อมคณะลงพื้นที่การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด เพื่อเตรียมความพร้อมและมอบนโยบาย ในการจัดการเรียน การสอน ก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปี 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 รวมทั้งกำหนดระยะเวลาและปฎิทินการตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการดำเนินกิจกรรมในโรงเรียน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฎิบัติและข้อกำหนด มาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

          นางอัมรินทร์ จันทระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รับนโยบายจากนายอิงครัตน์ ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรีฯ และนำทีมงานเข้าตรวจเยี่ยมการทำงานของคณะครูสถานศึกษาในสังกัด เทศบาลนครแม่สอด และมอบนโยบายให้กับสถานศึกษาดำเนินการอย่างเคร่งคัด
—————
เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา

 

You may also like...