ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ มาช่วยทำความสะอาดฯ

         (งานสัมพันธ์ชุมชน) ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ นำรถดับเพลิงมาช่วยฉีดทำความสะอาดอาคาร โรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 

You may also like...