คณะผู้บริหาร ครู ไหว้ศาลพระภูมิ ศาลตายายของโรงเรียน

         18 มิ.ย.2563 นายอภิรักษ์ ภูชัย ประธานกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา วัฒนธรรม นำคณะผู้บริหาร ครู ไหว้ศาลพระภูมิ ศาลตายาย เพื่อเป็นศิริมงคลในการปฏิบัติหน้าที่การทำงาน การเรียนการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
================
เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาฯ

 

You may also like...