เทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

เทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
————————————–
          9 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดเทศบาลนครแม่สอด จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 โดยนางอัมรินทร จันทระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมพิธี

         ประธานในพิธี ให้โอวาทนักเรียน”การไหว้ครู” ก็คือ การที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ ว่าท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้ ซึ่งการไหว้ครูนี้ นอกจากจะเป็นธรรมเนียมอันดีงามที่มีส่วนโน้มน้าวจิตใจคนให้รักษาคุณความดี และช่วยธำรงรักษาวิทยาการให้สืบเนื่องต่อไปแล้ว การที่ศิษย์แสดงความเคารพยอมรับนับถือครูตั้งแต่เบื้องต้น ก็มีส่วนทำให้ครูเกิดความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ อยากมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่ และศิษย์เองก็จะมีความรู้สึกผูกพันใกล้ชิด เกิดมั่นใจว่า ตนจะมีผู้คุ้มครองดูแล สั่งสอนให้ไปสู่หนทางแห่งความดีงาม และความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต
——————————————
นายเศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา

 

You may also like...