29-30 ก.ค.63 วันลงคะแนนเลือกตั้งและประกาศผลการเลือกตั้ง

วันที่ ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
(เวลา ๑๑.๓๐ น. – ๑๓.๐๐ น.)
วันลงคะแนนเลือกตั้งและประกาศผลการเลือกตั้ง

You may also like...