ประกาศ เรื่อง นโยบายสถานศึกษาพอเพียง

ประกาศโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เรื่อง นโยบายสถานศึกษาพอเพียง
นโยบายสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

         ยึดมั่นอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ  พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริม  พัฒนาความหลากหลาย ด้านอาชีพ คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

          ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ในทุกระดับ เพื่อให้ ผู้บริหารองค์กร ครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำหลักคิด หลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน ตลอดจนการประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดความตระหนักและฝังรากลึกภายในตนเองและผู้อื่น อย่างยั่งยืนตลอดไป ทางโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ตระหนักถึงความสำคัญการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม มีความรู้ เป็นคนดี คนเก่ง และ สามารถใช้ชีวิต  อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนว่า พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยแนวทฤษฎี

          พหุปัญญาบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นโรงเรียนได้จัดกิจรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยมีการเรียนการสอนบูรณาการให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 8 กลุ่มสาระวิชา เพื่อพัฒนาเป็นสถานศึกษาพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเสริมสร้างลักษณะนิสัยในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียน ให้มีทักษะในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง มีความรู้ความเข้าใจและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน โดยโรงเรียนได้กำหนดนโยบายดังนี้

๑. ด้านบริหารจัดการสถานศึกษา
๒. ด้านหลักสูตรและการจัดกิจรรมหลักสูตร
๓. ด้านการจัดการพัฒนาผู้เรียน
๔ ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
๕. ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ

You may also like...