กองการศึกษา ทน.แม่สอดนิเทศ ติดตาม ระบบประกันคุณภาพ ฯ

กองการศึกษา ทน.แม่สอดนิเทศ ติดตาม ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

         นางอัมรินทร จันทระ ผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ ต้อนรับคณะกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอดร่วมนิเทศ ติดตาม ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนายพีระ วงค์หมอ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นายสมเจตน์ อยู่ศรี ศึกษานิเทศก์ พร้อมคณะกรรมการฯ

        นายพีระ วงค์หมอ ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวว่า การนิเทศ ติดตาม ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีวัตุประสงค์เพื่อ ติดตาม ให้คำแนะนำ การกำหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดในการนิเทศ ติดตาม ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด 6 โรงเรียนและศุนย์เด็กเล็กฯ

เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาฯ

 

You may also like...