ท.เฉลิมพระเกียรติฯ จัดโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

ท.เฉลิมพระเกียรต ิฯ จัดโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา

         นางอัมรินทร จันทระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา พร้อมด้วยนายกณวรรธน์ เพชรก้อน ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และสาธิตการทำเจลล้างมือนางสาวกุลธิดา ท่าทรายให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 นายประวิทย์ ขัติธรรมศรี ให้ความรู้ในการป้องกันโรคและภัยที่เกิดในฤดูฝนวิทยากรในครั้งนี้

         นางนริศรา ซื่อวัฒนะ หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน กล่าวว่าปัจจุบันโรคระบาดสามารถป้องกันได้ หรือลดความรุนแรงได้ด้วยวิธีการป้องกันควบคุมโรคอย่างเป็นระบบ ถูกวิธี รวดเร็ว และด้วยความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่อุบัติใหม่ได้แก่ โรคโควิด-19 ที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ซึ่งเขตเทศบาลนครแม่สอด เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีความเสี่ยงจากการระบาด ของโรคติดต่อ เมื่อพิจารณาปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคที่สำคัญที่สุด คือ ความตระหนักของประชาชน ในการมีสุขลักษณะส่วนบุคคล ความเอาใจใส่ ในการร่วมรับผิดชอบสิ่งแวดล้อม และความร่วมมือกันของประชาชนทุกครัวเรือนในชุมชน

         ในพิธีเปิดโครงการในวันนี้ ซึ่งการจัดโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อให้ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้เรื่องโรคติดต่อ และการป้องกันโรค ให้ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะในการจัดการสิ่งแวดล้อมและคัดกรองอาการป่วยโรคที่เกิดจากโรคติดต่อที่ถูกต้องละเป็นการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังโรคติดต่อ ในโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก

         ทั้งนี้  การจัดกิจกรรมโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา มีการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะครูและนักเรียน ขอขอบคุณวิทยากรผู้ให้ความรู้และเข้าอบรมเป็นอย่างสูง

เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา รายงาน

 

You may also like...