ท.เฉลิมพระเกียรติฯ จัดกิจกรรมโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ท.เฉลิมพระเกียรติฯ จัดกิจกรรมโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์

         นางสาวศิริรัตน์ จันธิดา หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่าความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่าง ๆ ในยุคโลกาภิวัตน์ ส่งผลต่อความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงต้องทำการค้นหาเทคนิควิธีการจัด

         การเรียนการสอนทำการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมทั้งนำผลของการศึกษาค้นคว้าดังกล่าว เผยแพร่ให้กับคณะครู นักเรียนและชุมชนต่อไป อีกทั้งยังเป็นการระลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นบิดาวิทยาศาสตร์ที่ทำให้ชาวโลกยอมรับโดยที่พระองค์ทำนายการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ล่วงหน้าถึง 2 ปี และปรากฏการณ์นี้ก็เกิดขึ้นจริงตามที่พระองค์ทรงคำนวณและทรงทำนายไว้ รัฐบาลจึงได้กำหนดเอาวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์ไทย

         ดังนั้นโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวฯจึงจัดโครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความรู้และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนำไปสู่การปฏิบัติ พัฒนาทักษะกระบวนการทำงานของผู้เรียน ซึ่งโครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จะจัดให้มีกิจกรรมการแสดงนิทรรศการ การแข่งขันทักษะ  และความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดังวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปสู่การปฏิบัติสถานการณ์จริง

         ในกิจกรรมดังกล่าวได้จัดให้มีการแข่งขันการตอบปัญหา การแข่งขันจรวดขวดน้ำและการออกแบบโปสเตอร์ในหัวข้อวิทยาศาสตร์สู่ปรัญชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยจัดให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาฯ

 

You may also like...