โครงการปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล ประจำปี 2563 

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรี เทศบาลนครแม่สอดประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล ประจำปี 2563 

          นายมนัส สุวรรณรินทร์ เลขานุการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มาให้ความรู้เรื่องหลักปฏิบัติราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคำพิพากษาของศาลและระเบียบรายได้รายจ่ายของสถานศึกษา และการบรรยายพิเศษจากนายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ที่ปรึกษา ด้านการจัดการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด เรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียน โดยมีคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.สถานศึกษา พนักงานครูเทศบาล เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล ประจำปี 2563 เพื่อให้ระบบการจัดการเรียนการสอบของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดทั้ง 11 แห่ง รวมถึงพัฒนาศักยภาพของพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา วิสัยทัศน์ และกฎระเบียบจรรยาบรรณของพนักงานครูเทศบาล ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีพนักงานครูเทศบาล เข้าร่วมกว่า 350 คน

           ดร.เทอดเกียรติ กล่าวว่า เครื่องมือสำคัญที่จะใช้พัฒนาคน ให้มีคุณภาพดี เพื่อจะได้ไปพัฒนาชาตินั้น ก็คือ การศึกษา การให้การศึกษา ที่มีคุณภาพ จะช่วยพัฒนาคนให้มีคุณภาพดี คือเป็นทั้งคนเก่งและคนดี สมกับคำนิยามอย่างหนึ่งที่ว่า การศึกษา คือ การเจริญงอกงาม (Education is growth) ซึ่ง ครู จะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสำคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพด้วยเครื่องมือ ที่เรียกว่า การศึกษานี้ และโดยอาศัยแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงชี้แนะไว้ว่า

          “การพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญยิ่งขึ้นไปนั้น ย่อมต้องพัฒนาบุคคลก่อน เพราะถ้าบุคคลอันเป็นองค์ประกอบของส่วนรวม ไม่ได้รับการพัฒนาแล้ว ส่วนรวม จะเจริญและมั่นคงได้ยากยิ่งการที่บุคคลจะพัฒนาได้ ก็ด้วยปัจจัยประการเดียว คือ การศึกษา การศึกษานั้นแบ่งเป็นสองส่วน คือ การศึกษาด้านวิชาการ(Academic learning) ส่วนหนึ่ง กับการอบรมบ่มนิสัย(Spiritual development) ให้เป็นผู้มีจิตใจใฝ่ดี ใฝ่เจริญ มีปกติละอายชั่วกลัวบาปส่วนหนึ่ง การพัฒนาบุคคลจะต้องพัฒนาให้ครบถ้วนทั้งสองส่วน เพื่อให้บุคคลได้มีความรู้ ไว้ใช้ประกอบการ และมีความดี ไว้เกื้อหนุนการประพฤติปฏิบัติทุกอย่างให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควร และอำนวยผลเป็นประโยชน์ที่พึงประสงค์ ” 

          โครงการปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล ประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์ในการจัดดังนี้เพื่อเป็นการมอบนโยบายในการจัดการศึกษาให้กับพนักงานครูในโรงเรียน สังกัดเทศบาล ให้พนักงานครูเทศบาลมีความเข้าใจและมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพและมาตรฐานทัดเทียมโรงเรียนสังกัดอื่น
โครงการปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล ประจำปี 2563 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่ง (ชั้น 6) อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชนเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา รายงาน

 

You may also like...