ท.เฉลิมพระเกียรติฯ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ท.เฉลิมพระเกียรติฯ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
————————————————–
         ดร.สุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ประธาน  ประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน นางอัมรินทร จันทระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด ประชุมคณะกรรมการขั้นพื้นฐานครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการที่ปรึกษา ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อแจ้งความเคลื่อนไหวในด้านการศึกษา ตลอดจนร่วมวางแผน หารือและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดย ดร.สุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ประธานประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน ในระเบียบการประชุมว่าด้วยเรื่องการเสนอเพื่อทราบถึงเรื่องแผนงบประมาณประจำปี 64 สรุปงานสถานศึกษาพอเพียง ในปีการศึกษา 2563 และระบะการจัดการศึกษา การป้องกันในสถานการณ์โควิด-19 ฯลฯ เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์สถานศึกษาจึงได้จัดประชุม ณ สถานศึกษา ในวันที่ 20 กันยายน 2563
—————————————————-

นายเศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา รายงาน

 

 

You may also like...