โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนและเยาวชนอาสา ทำเพื่อสังคมแม่สอด2

กิจการเด็กและเยาวชนอำเภอแม่สอด โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนและเยาวชนอาสา ทำเพื่อสังคมเทศบาลนครแม่สอด
         เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 เทศบาลนครแม่สอด ร่วมกับ โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนและเยาวชนอาสา ทำเพื่อสังคมแม่สอดเด็กและเยาวชนอำเภอแม่สอด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชน ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน ให้คำแนะนำการขับเคลื่อนงานของสภาเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่สภาเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน และโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด โดยมีสถานศึกษาในสังกัดกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด จำนวน 6 โรง ได้แก่โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพบคีรี โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสและโรงเรียนกีฬา เข้าร่วมโครงการฯ ณ วัดมณีไพรสณฑ์
         ร้อยโทสาโรส ชัยชนะกล่าวได้ว่าสภาเด็กและเยาวชน โดยสภาเด็กและเยาวชนจัดทำแผนการดำเนินงาน/โครงการขอรับงบประมาณจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน/บ้านพักเด็กและครอบครัว เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรมตามบทบาทหน้าที่ รวมทั้งกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนประโยชน์ที่เด็กและเยาวชนจะได้รับในการเข้ามาเป็นสภาเด็กและเยาวชนเป็นการสร้างความเป็นผู้นำและความเสียสละเพื่อส่วนรวม สภาเด็กและเยาวชนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดจะได้รับการฝึกการเป็นผู้นำที่ดีรู้หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงความเสียสละ มีจิตอาสา เพื่อประโยชน์ต่อสังคมให้สภาเด็กและเยาวชน มีความรอบรู้และการใช้ทักษะในการดำรงชีวิตรวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาในสังคมสภาเด็กและเยาวชนมีการจัดอบรมให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนในประเด็นต่างๆ และช่วยเป็นกระบอกเสียงในการสะท้อนปัญหาจากระดับท้องถิ่นสู่ระดับนโยบาย และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศชาติ โดยสภาเด็กและเยาวชนเรียนรู้ทักษะสำคัญในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณลักษณะที่สามารถใช้ชีวิตและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความรับผิดชอบ มีทักษะการเรียนรู้ที่เป็นระบบและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา โดยสามารถใช้ ประเมินผล และวิเคราะห์เทคโนโลยีสนเทศ รวมทั้งสื่อใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาฯ

You may also like...