รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด
————————
          ดร. เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้นายอิงครัตน์ ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ตรวจเยี่ยมคณะครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีนายอิงครัตน์ ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ตรวจเยี่ยมคณะครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด ออกติดตามมาตรการเฝ้าระวังในชั้นเรียนจากการรับนโยบายในการดำเนินการเฝ้าระวังแก้ปัญหาจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อโควิด-19 ในสถานศึกษา
———————–
เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา

You may also like...