รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เยี่ยมสถานศึกษาในวันเปิดวันแรก ฯ

         ดร. เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้นายอิงครัตน์ ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เยี่ยมสถานศึกษาในวันเปิดวันแรก ภาคเรียนที่ 2
         1 ธันวาคม 2563 นางสาวปรัชญารัตน์ เพ็ชรกำแหง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้โอวาทนักเรียนในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 และในกิจกรรมดังกล่าวจัดให้มีกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณสถานศึกษาโดยรอบเพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาดน่าเรียน ดังนั้นในกิจกรรมดังกล่าวนักเรียนได้รับมอบหมายตามเขตรับผิดขอบของตนเองโดนมีคณะครูเป็นผู้ช่วยและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
         เศรษฐชาติ แหงมงาม งานประชาสัมพันธ์สถานศึกษาฯ

You may also like...